آشنایی شما با وبسایت شرکت پردیسان کدام گذینه زیر می باشد؟
از طریق سامانه پیامکی :
735 نفر - 25.89%
از طریق اپلیکیشن :
548 نفر - 19.30%
از طریق سرچ گوگل :
484 نفر - 17.05%
از طریق دوستان و آشنایان :
532 نفر - 18.74%
از طریق مشتریان وبسایت :
472 نفر - 16.63%
هیچکدام :
67 نفر - 2.360%